ARTYKUŁY NAUKOWE I MATERIAŁY KONFERENCYJNE


1. Hurej, M.; Mazurek, J. 1998. Attraction of beneficial insects by cultivated plants and weeds. Book of Abstracts 2. Proceedings of the 6th European Congress of Entomology.- Ceske Budejovice (Czech Republic): Jihoceska Univerzita, 1998.- ISBN 80-901250-4-2. v. 2: 332 p.

2. Mazurek J., Hurej M. 1999. Próby zwalczania omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis Hbn.) na kukurydzy cukrowej. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 39 (2): 431–435.

3. Mazurek, J., Hurej, M., Jackowski, J. 2003. Some aspects of the biology of the european corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) on sweet corn, Journal of Plant Protection Research. 43 (4): 345-352.

4. Mazurek, J., Hurej, M., Jackowski, J. 2005. The effectiveness of selected chemical and biological insecticides in control of European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) on sweet corn.  Journal of Plant Protection Research. 45 (1): 41-47.

5. W. Kita, J. Mazurek. 2003. Skład gatunkowy fyllosfery rożaneczników w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu i w Arboretum w Wojsławicach – Species composition of phyllosphere of rhododendrons in Botanical Garden in Wrocław and Arboretum Wojsławice. Erica Polonica 14: 25-36

6. Mazurek J., Hurej M. 1999. Aphids infesting sweet corn. Aphids and other homopterous insects. Polish Academy of Science V-th Division – Agricultural and Forestry Science (7): 89-94

7. Kita W., Mazurek J. 2001. Choroby drzew i krzewów iglastych oraz ich zwalczanie z wykorzystaniem środków ochrony roślin powszechnie stosowanych w uprawach. Materiały konferencyjne Konferencji Naukowej Taragra – Rozmnażanie, zastosowanie i ochrona roślin zimozielonych na terenach zieleni. Str. 29-34

8. Kukuła A., Hurej M., Mazurek J. 2002. Występowanie szrotówka kasztanowcowiaczka na terenie miasta Wrocławia i próby ograniczenia jego liczebności.  Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin. 42(2):

9. Hurej M., Jackowski J., Kukuła A., Mazurek J. 2001. Ekspertyza dotycząca rozwoju szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella) na terenie miasta Wrocławia oraz stan zagrożenia kasztanowców przez tego szkodnika. 41 s.

10. Szopińska E., Mazurek J., Dradrach A. Ocena oddziaływania szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella Deschka&Dimic) na taksony z rodzaju (Aesculus) na terenie Wrocławia na tle zróżnicowania taksonomicznego rodzaju 2005. Raport końcowy z projektu badawczego KBN nr. 3 P04G 034 24

11. Mazurek J. 2007. Organizacyjne i techniczne aspekty ochrony roślin w produkcji „młodzieży” szkółkarskiej.  Materiały XI Ogólnopolskiej Konferencji Szkółkarskiej: Problemy i perspektywy produkcji szkółkarskiej roślin ozdobnych: 221-229.

12. Mazurek J. 2008. "Praktyczne aspekty zwalczania chorób i szkodników roślin wiecznie zielonych w zieleni miejskiej". Materiały z konferencji ZIELEŃ W MIEŚCIE" podczas targów INTERFLAT.Artykuł dostępny w internecie w 4 częściach pod adresem:

  • Część 1. Mszyca świerkowa

  • Część 2. Przędziorek sosnowiec 

  • Część 3. Wierzchołki pędów roślin iglastych 

  • Część 4. Różaneczniki

13. Mazurek J. 2009. Sposoby zwalczania szkodników i chorób roślin w zieleni miejskiej. Materiały z Konferencji "Zarządzanie Zielenią Miejską" Poznań 5-6 marca.

14. Chohura P., Mazurek J. 2010. Monografia pod redakcją dr hab. Elżbiety Pląskowskiej. Problemy ochrony roślin na terenach zurbanizowanych. Miejskie tereny zielone-zagrożenia. Rozdz. 4.1.Ocena zasobności gleb pod drzewami w mieście. Wyd. UP we Wrocławiu, Monografia ss. 165.

15.Pląskowska E., Mazurek J., Nowik K. 2010. Monografia pod redakcją dr hab. Elżbiety Pląskowskiej. Problemy ochrony roślin na terenach zurbanizowanych. Miejskie tereny zielone-zagrożenia. Rozdz. 1.3. Badania nad występowaniem Verticillium dahliae na wybranych gatunkach drzew we Wrocławiu. Wyd. UP we Wrocławiu, Monografia ss. 165.

16. Mazurek J. 2011. Prześwietlik platanowy Corythucha ciliata (Say, 1832) (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae) we Wrocławiu (Dolny Śląsk). Heteroptera Poloniae. Acta Heteroptera Faunistica. 2: 7-10: link

17. Mazurek J. 2011. Uprawa i ochrona róż. Nasza Rola. 1(32): 64-67: 

18.  dr. inż. Janusz Mazurek - konsultacja naukowa książki dr. Elżbiety Szopińskiej "Rośliny drzewiaste w wielkomiejskiej przestrzeni Wrocławia. Poradnik dla architektów krajobrazu, deweloperów i zarządców zieleni". 2010. Publikacja powstała we współpracy z Biurem Promocji Miasta. Budujemy Wrocław PZFD. 166 str. ISBN 978-83-927301-1-8.

19. Mazurek J. 2011. Mączniaki na winorośli. Warzywa. Plantpress. 6.

21. Mazurek J. 2014. "Modele chorobowe - przydatne narzędzie w zwalczaniu chorób na przykładzie winorośli". Informator Biuletyn Związku Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej. Wydanie specjalne. X Miedzynarodowa Konferencja Sadownicza Kraśnik 2014. AKTUALNOŚCI W PRODUKCJI OWOCÓW JAGODOWYCH I PESTKOWYCH. Str. 69-72.

22. Mazurek J. 2012. "Przegląd najczęściej występujących chorób i szkodników w zieleni miejskiej oraz ich zwalczanie". Materiały z Konferencji pt. "Zarządzanie Zielenią Miejską", która odbyła się w dniu 29 marca 2012 r we Wrocławiu.

23. Mazurek J. 2014. "Ochrona winorośli przed chorobami na przykładzie problemów minionego sezonu". Powrót do tradycji winiarskich Ziemi Sandomierskiej. Materiały konferencyjne współfinansowane przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Str. 153-164.

24. Pląskowska E., Mazurek J., Gebarowska E., Grzeszczuk J. "Phomopsis scabra jako groźny patogen platana klonolistnego". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 2015, Rolnictwo CXIII. Nr 612, str: 57-67.

25. "Agrotechniczne aspekty uprawy winorośli". Praca zbiorowa (2016), Wrocław. Rozdział: "Charakterystyka biologiczna i strategie zwalczania najważniejszych chorób winorośli". str:127-167. ISBN: 978-83-946931-0-7.

26. Lis B., Kadej M., Mazurek J. 2019. "Dane na temat rozprzestrzeniania się inwazyjnego gatunku Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1997) (Heteroptera: Lygaeoidea: Oxycarenidae) w południowo-zachodniej części Polski. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica. vol.13: 3-17. Opole, 00 II 2019.

KSIĄŻKI


1. Mazurek J. 2017. "Ochrona Winorośli". Fundacja Galicia Vitis, 233 str. ISBN: 978-83-942654-3-4.

2. Praca zbiorowa. 2018. "Winorośl i wino. Wiedza i Praktyka. cz1". W książce dwa rozdziały (Nawożenie winorośli) i (Ochrona winorośli) są mojego autorstwa. ISBN: 978-83-949653-4-1

3. Mazurek J., Nowik K. 2018. "Profilaktyka ochrony drzew miejskich przed chorobami. Zalecenia bioasekuracji". Fundacja Ekorozwoju Wrocław. ISBN: 978-83-63573-23-2. Publikację wydano w ramach projektu LIFE15GIE/PL/000959 pt. „Trees for Europe’s Green Infrastructure”, dofinansowanego ze środków Programu LIFE+ Unii Europejskiej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

EKSPERTYZY, OPINIE, RAPORTY


 1. Ekspertyza stanu zdrowotnego drzew liściastych i iglastych rosnących wzdłuż alei w Sadowicach Wrocławskich (droga powiatowa nr 217D - na odcinku od Sadowic do drogi powiatowej nr 218D, dł. ok. 2 km)  ze szczególnym uwzględnieniem czynników powodujących zamieranie drzew iglastych. 31 str. Na zlecenie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.  

2. Badania zdrowotności klonów rosnących na Wrocławskim Rynku. Ekspertyza opracowana wspólnie z dr. Elżbietą Szopińską na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.

3. Opinia w sprawie stanu zdrowotnego drzew rosnących na terenie Centrum Handlowego Marino we Wrocławiu. 16 str. Na zlecenie Centrum Handlowego Marino. 

4. Ekspertyza dendrologiczna 10 okazów młodych drzew - jodły jednobarwnej (Abies concolor) występujących w pasie rozdziału ul. Klecińskiej mwe Wrocławiu. Ekspertyza przeprowadzona wspólnie z dr inż. Piotrem Chohurą oraz dr inż. Elżbietą Szopińską z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.

5. Ekspertyza dotycząca przyczyny zamierania platana znajdującego się przy ul. Szewskiej we Wrocławiu. Ekspertyza przeprowadzona wspólnie z dr hab. prof. Elżbietą Pląskowską z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.

6. Ekspertyza warunków gruntowo - wodnych w Centralnym Parku Zabaw i Wypoczynku w Polkowicach. Na zlecenie Gminy Polkowice. Opracowana wspólnie z dr inż. Piotrem Chohurą oraz dr. Piotrem Redą.

7. Ekspertyza dotycząca uszkodzeń korowiny modrzewia europejskiego (Larix decidua subsp. decidua) rosnącego na obrzeżach Parku Zdrojowego w Polanicy Zdroju, obok nowo wybudowanego sanatorium dr.Ireny Eris. Wykonana na zlecenie Urzędu Miasta w Polanicy Zdroju. Ekspertyza została wykonana wspólnie z prof dr hab. Elżbietą Pląskowską oraz dr inż Piotrem Chohurą.

8. RAPORT dotyczący stanu ochrony roślin w szkółkach roślin ozdobnych w Polsce. Przygotowany na zlecenie firmy Bayer Sp. z o.o. Tylko do użytku wewnętrznego firmy BAYER.

9. RAPORT dotyczący stanu ochrony roślin w Lasach Państwowych w Polsce. Przygotowany na zlecenie firmy Bayer Sp. z o.o. Tylko do użytku wewnętrznego firmy BAYER.

10. Ekspertyza zdrowotności roślin rosnacych na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Na zlecenie Uniwersytetu Zielonogórskiego.

11. Ekspertyza stanu fitosanitarnego drzew rosnących na terenie Parku Zdrojowego w Polnicy Zdroju ze szczególnym uwzględnieniem świerków kłujacych, klonów pospolitych i jaworów oraz buka zwyczajnego (pomnik przyrody).

12. Ekspertyza dendrologiczna dotycząca pomnika przyrody - dębu "BOLEK" rosnącego na placu J. Metziga w Lesznie - jako współautor. Ekspertyza opracowana w zespole: dr Piotr Reda, Jurek Stolarczyk, mgr Jakub Józefczuk. Mój udział dotyczył części fitopatologicznej i entomologicznej ekspertyzy.

13. Ekspertyza fitosanitarna drzew rosnących w Centralnym Parku Zabaw i Wypoczynku w Polkowicach. Na zlecenie Gminy Polkowice.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE I POZOSTAŁE


 1. Mazurek J. 2006. Uciążliwe grzyby. Zieleń Miejska; (9): 18-19 - zobacz

2. Mazurek J. 2006. Intruz w glebie. Zieleń Miejska:; 7(1):18-19. - zobacz

3. 2002-2003. Roczna współpraca z miesięcznikiem „Mój Piękny Ogród” (1 strona w każdym wydaniu).

4. 2003. Współautor poradników o pielęgnacji roślin z serii „Krok Po Kroku” wydanego przez firmę TAMARK.

  • Trawniki krok po kroku
  • Iglaki krok po kroku
  • Rośliny kwitnące krok po kroku

5.  Mazurek J. 2004. Jest wreszcie przełom w sprawie opakowań po pestycydach. Ekonatura. 11

6.  2007. Autor poradnika „Dobre Rady” wydanego przez firmę SUBSTRAL. pobierz plik

7.  2004-2005. Autorstwo kilkunastu artykułów o ochronie roślin rolniczych i ozdobnych napisanych do wydawnictwa Agronom wydawanego przez firmę OSADKOWSKI SA.

8.  Zastosowanie środków Previcur Energy i Mildex w zwalczaniu fytoftor. Artykuł dostępny na stronie firmy Bayer - przeczytaj

9.  Piękny trawnik bez wysiłku. Ogrody 2008 (4). Wydawnictwo Agora.

10. Zamieranie pędów krzewów iglastych. 2008. Artykuł na stronie blogu "Przydomowe ogrody z Hortico". Adres:http://www.przydomoweogrody.pl/

11. Czerwcowe problemy w zimie. 2008. Artykuł na stronie blogu "Przydomowe ogrody z Hortico" - zobacz

12. Szkodliwość i zwalczanie szarej pleśni (Botrytis cinerea Pers.) na winorośli. Winiarz Zielonogórski, 35/36: 18-20.

13. Szkodnik twój wróg. Biznes Ogrodniczy - przeczytaj

14. Mrówcza wojna. Biznes Ogrodniczy - przeczytaj

15.Mazurek j. "Nowa choroba atakuje cebulę". e-warzywnictwo.pl - przeczytaj

16. Mazurek J. "Ochrona marchwii przed zbiorem". Warzywa 2014,(9): 36-39.

17. Mazurek J. "Zauważalny problem bakterioz na kapuście". Warzywa 2014, (11): 38-39.

18. Mazurek J. "W ochronie truskawki". Truskawka, malina, jagody. 2015, (3): 27-30.

19. Mazurek J. "Jak zwalczać omacnicę". Wiadomości Rolnicze Polska. 2015, (6):5.

20. Mazurek. J. "Rola stymulatorów wzrostu i środków wspomagających w ograniczaniu skutków stresu środowsikowego roślin. Katalog nawozów, środków wapnujących, stymulatorów wzrostu i środków poprawiających właściwości gleby. Magazyn ZAGRODA 2016. Str. 70-75.

21. Mazurek J. "Bez paniki jeśli kapusty tracą jakościowy wygląd" - artykuł zamieszczony na stronie portalu warzywniczego warzywnictwo.pl - link do artykułu

22. Mazurek J. "Mądre zwalczanie chwastów po siewie cebuli" - artykuł zamieszczony na stronie portalu warzywniczego warzywnictwo.pl - link do artykułu

23. Mazurek J. "Efektywne zwalczanie chwastów dwuliściennych po wschodach cebuli" - artykul zamieszczony na stronie portalu warzywniczego warzywnictwo.pl - link do artykułu

24.Mazurek. J. 2017. "Metody ochrony roslin w zielenii miejskiej. PRZESTRZEŃ MIEJSKA. Numer 3: 31-33.

25. Mazurek J. 2017. " Znaczenie powietrza dla prawidłowego rozwoju korzeni drzew i krzewów w warunkach miejskich. PRZESTRZEŃ MIEJSKA. Numer 4: 31-33

26. Mazurek J. 2018. "Opuchlaki w szkółkach roślin ozdobnych". Szkółkarstwo, 3.

27. Mazurek J. 2018. " Najważniejsze choroby drzew alejowych. Cz. I.". Szkółkarstwo, 4.

28. Mazurek J. 2018. "Najważniejsze choroby drzew alejowych. Cz. II." Szkółkarstwo, 5.

29. Mazurek J. 2019. "Szpeciele w szkółkach drzew alejowych". Szkółkarstwo, 1: 48 - 51.

 

 

MIESIĘCZNIK OWOCE WARZYWA KWIATY


 W latach 2010-21012 nawiązałem współpracę z miesiecznikiem OWK, gdzie co miesiąc zamieszczane były moje artykuły:

Mazurek J. 2010. Szara pleśń na pelargonii, nr 8: (60). - przeczytaj  

Mazurek J. 2010. Mączniak prawdziwy na róży w uprawie gruntowej, nr 9: (56) 

Mazurek J. 2010. Szara pleśń na pomidorach, nr 10: (18). 

Mazurek J. 2010. Gdy problemem są ziemiórki, nr 10: (62). 

Mazurek J. 2010. Pokonać przędziorki, nr 12: (52). 

Mazurek J. 2010. Plamistość hortensji, nr 14: (50). 

Mazurek J. 2010. Opuchlak truskawkowiec częstym problemem, nr 16: (50). 

Mazurek J. 2010. Mączlik szklarniowy wciąż problemem, nr 18: (50). 

Mazurek J. 2010. Patogeny odglebowe, nr 20: (50). 

Mazurek J. 2010. Strobiluryny w walce z patogenami grzybowymi, nr 22: (52). 

Mazurek J. 2010. Trudno zwalczać wciornastki, nr 24: (48). - przeczytaj   

Mazurek J. 2011. Biologiczne zwalczanie wciornastków nr 1: (50). - przeczytaj   

Mazurek J. 2011. Choroby naczyniowe, nr 2: (50). 

Mazurek J. 2011. Zaraza bakteryjna pelargoni, nr 4: (50). 

Mazurek J. 2011. Roztocz cyklamenowiec, nr 6: (54). 

Mazurek J. 2011. Noenikotynoidy w ochronie roślin ozdobnych, nr 9: (58).

Mazurek J. 2011. Gorąca mgła, nr 11: (60).

Mazurek J. 2011. Wełnowce trudne do zwalczenia, nr 13: (56). 

Mazurek J. 2011. Rdza biała chryzantemy, nr 15: (50).

Mazurek J. 2011. Mszyce - wielostronna szkodliwość, nr 17:

Mazurek J. 2011. Czarna plamistość róży, nr 19: (57).

Mazurek J. 2011. Edema. Powszechna choroba fizjologiczna, nr 23.

Mazurek J. 2012. Tarczniki i miseczniki, nr 1: (120).

Mazurek J. 2012. Fytoftoroza - trudna ochrona, nr 2:

Mazurek j. 2012. Mączniaki rzekome. nr 4:

MIESIĘCZNIK WARZYWA I OWOCE MIĘKKIE


W roku 2016 pisałem do wydawnictwa Owoce i Warzywa Miękkie, gdzie ukazały się następujące tematy:

Numer 1.2017 - Chora przechowalnia

Numer 2.2017 - Groźna zgnilizna twardzikowa

Numer 4.2017 - Rozróżnić nz szczypiorze

Numer 5.2017 - Zdrowa nać - zdrowy korzeń

Numer 7.2017 - Kapusta choruje

Numer 9.2017 - Jesienne bolączki sałaty

Odsłon artykułów:
1501767

Oświadczam, że wszędzie tam gdzie nie istnieje stosowna adnotacja wszystkie pozostałe teksty i ilustracje są mojego autorstwa.
Wszelkie powielanie i kopiowanie może odbywać się wyłącznie za moją zgodą.
Janusz Mazurek